,,Kreatywna infrastruktura na Stobrawskim Zielnym Szlaku – Sprawdź co mam w środku”

Operacja zrealizowana przy wsparciu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Operacja pn. ,,Kreatywna infrastruktura na Stobrawskim Zielonym Szlaku – Sprawdź co mam w środku! ” mająca na celu rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań poprzez zakup i montaż ścieżki edukacyjnej oraz systemu monitoringu, została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie ,, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy informuje o realizacji operacji pn.: ,,Kreatywna infrastruktura na Stobrawskim Zielonym Szlaku – Sprawdź co mam w środku!” w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
Celem operacji jest rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań poprzez zakup i montaż ścieżki edukacyjnej oraz systemu monitoringu. Operacja realizowana jest w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Lubsza, w miejscowości Kościerzyce – nr 129.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Beneficjentowi – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubszy przyznano na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, kwotę w wysokości 54.349,00 zł na poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji.
Całkowita wartość operacji wyniesie 85.415,50 zł w tym wkład własny Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy w wysokości 31.065,61 zł.

Sławomir Mordka
Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubszy

 

 

 

Polecamy

Polecane serwisy internetowe.